Informace o členství

Členství v Mezinárodní komunitě dzogčhenu (dále MKD) je právně definováno ve stanovách (ZDE), k jejichž dodržování se žadatelé zaplacením členských příspěvků zavazují. Zde uvádíme výtah praktických informací.

Řadovými členy MKD jsou lidé s transmisí, kteří bez přerušení pravidelně hradí členské příspěvky po dobu přesahující 3 celé roky. Řadoví členové mají právo volit a být voleni do gakyilu (rady) a dalších orgánů komunity.

Noví či staronoví zájemci o členství mohou obdržet status tzv. Welcome Card, tedy v podstatě status čekatele na řadové členství. Ten jim zajišťuje nárok na veškeré výhody řadového členství, avšak bez práva volit a být voleni do komunitních orgánů. Po završení 3 let pravidelného nepřerušeného placení členských příspěvků pak obdrží status řadového člena. Žadatelé o Welcome Card potřebují pro její udělení splnit dvě základní podmínky: obdržet transmisi od Čhögjala Namkhai Norbu a zaplatit členské příspěvky. Novým žadatelům může být v případě upřímného zájmu Welcome Card udělena, i když neměli možnost transmisi obdržet.

Praktické podmínky, které musí splnit nový žadatel o Welcome Card:

  • registrace v mezinárodní databázi Komunity dzogčhenu. Návod, jak postupovat při registraci, najdete ke stažení ZDE,
  • odsouhlasení zásad nakládání s osobními údaji (GDPR), a to ZDE,
  • zaplacení ročního členského poplatku (výše a způsob platby viz níže).

Výše členských příspěvků:

Druh členského příspěvku Členské příspěvky v € Členské příspěvky v Kč Slevy retreatů Webcast
Běžný € 85 2.250Kč Ano
Podporující € 500 13.250Kč 50 %* Ano
Záslužný €1.500 39.750Kč 80 %* Ano

(*) Sleva na retreaty se týká pouze akcí organizovaných MKD Kunkyabling.

Členské příspěvky zasílejte na číslo účtu: 2400378087/2010, variabilní symbol 100, zpráva pro příjemce: jméno, příjmení a příslušný rok (např. 2023).

Členské příspěvky je třeba uhradit během prvního čtvrtletí kalendářního roku, tedy do konce března. Nacházíte-li se v obtížné finanční situaci, ale přesto o členství v Komunitě stojíte a chcete se podílet na jejím rozvoji a tím i udržování nauky, kontaktujte prosím koordinátora členství na adrese yellow@dzogchen.cz a můžeme vše vyřešit dle vaší individuální situace, např. formou splátek.

Členové MKD i držitelé Welcome Card mají nárok na slevu z ceny retreatů (podporující a záslužní), mají možnost koupě komunitních textů za výhodnější ceny, zúčastňovat se komunitních aktivit a uzavřených webcastů, aktivně se podílet na fungování Komunity a tím napomáhat jejímu rozvoji.

Pro bližší informace ohledně členství nás prosím kontaktujte na yellow@dzogchen.cz.