Veřejná přednáška Elia Guarisco v Praze

Datum konání:

-

Popis:

EXPERIMENTY SE SMYSLY A MYSLÍ
STARODÁVNÉ METODY PRO MODERNÍ MOZKY

Naučit se, jak nalézt vědomé uvědomění ve sluchu, zraku a jiných smyslech tak, že se neztratíme ve světě falešných vyobrazení a posuneme se od konceptuální roviny zažívání reality k přímé, prostoru podobné zkušenosti čistého uvědomění bez jakéhokoliv referenčního bodu.

ELIO GUARISCO se narodil v roce 1954 v italském Varese. Během studií na Akademii umění Brera v Miláně se rozhodl odjet do Indie, aby zde studoval Buddhismus. V roce 1974 zde potkal mistra theravádové tradice Satya Narayan Goenka (1924-2013). Po svém návratu z Indie prohluboval toto poznání metody Aplikace všímavosti společně se žáky barmského učitele Sayagyi U Ba Khin (1899-1971) mezi nimiž byli John Earl Coleman (1930-2012), Robert Hary Hover (1920-2008) a Ruth Denison (1922-2015).

Po deseti letech studia tibetštiny a buddhistické filozofie ve Švýcarsku, Elio odcestoval do Darjeelingu na pozvání Kalu Rinpočheho, aby pracoval jako jeden z hlavních překladatelů encyklopedie indo-tibetského poznání známé jako Sheja Kunkhyab (Shes bya kun khyab) – The Treasury of Knowledge učence a jednoho z představitelů hnutí rime konce 19. století ve východním Tibetu Džamgon Kongtrula Lodro Thaje (Myriad Worlds, Buddhist Ethics, Systems of Buddhist Tantra, The Elements of Tantric Practice).

V roce 1986 Elio přijal učení od Čhögjala Namkhai Norbu. Během 20 let strávených v Indii Elio aktivně spolupracoval s Komunitou dzogčhenu a zvláště s Mezinárodním Shang Shung Institutem, jehož je spoluzakladatelem a od roku 2003 jedním z hlavních překladatelů projektu Ka-Ter. Elio se podílel na překladu množství knih Čhögjala Namkhai Norbu, zvláště zaměřených na tibetskou medicínu. Je autorizovaným instruktorem SMS základní, I. i II. úrovně.

V současnosti žije v italském Como a dělí svůj čas na učení a překlady tibetských textů.

Vstupné dobrovolné

místo konání: Tibet Open House

Čas: 18:00

EXPERIMENTS WITH SENSES AND MIND
ANCIENT METHODS FOR MODERN BRAINS

Learning how to Find Conscious Awareness
In Hearing, Seeing and the Other Senses
So That We don’t Loose Oursleves in a World of False Representations
And Shift From a Conceptual Level of Experiencing Reality
To  the Direct Space-like Experience of Pure Awareness without any Reference Point.

ELIO GUARISCO was born in 1954 in Varese, Italy. During his studies at Academy of Fine Arts of Brera in Milan, he decides to travel to India to study Buddhism. In India he meets master of Theravada tradition Satya Narayan Goenka (1924-2013). After his return from India he deepens his knowledge of the Application of Mindfulness together with students of the Burmese teacher Sayagyi U Ba Khin (1899-1971), among them were John Earl Coleman (1930-2012), Robert Hary Hover (1920-2008) a Ruth Denison (1922-2015).

After 10 years of study of Tibetan language and Buddhist Philosophy in Switzerland, Elio invited by the late Kalu Rinpoche travels to Darjeeling to work on the Encyclopedia on Indo-Tibetan knowledge known as Sheja Kunkhyab (Shes bya kun khyab) – The Treasury of Knowledge authored by eclectic scholar and saint protagonist of Rime movement in Eastern Tibet at the end of 19th century Jamgon Kongtrul Lodro Thaje (Myriad Worlds, Buddhist Ethics, Systems of Buddhist Tantra, The Elements of Tantric Practice).

In 1986 Elio received teachings from Chögyal Namkhai Norbu. During the 20 years spent in India Elio actively collaborates with Dzogchen Community and especially with International Shang Shung Institute, of which he is the founding member. Since 2003 he is one of the principle translators for the Ka-Ter project. Elio has worked on varios translations, including several books written by Chögyal Namkhai Norbu, relating to Tibetan medicine. He is authorized instructor of SMS base, I and II. level.

He lives in Como, Italy and divides his time between teaching and translating ancient texts.

Entry according to generosity principles

Tibet Open House, 18:00

Michal Sodoma Datum publikování: 7.6.2018 19:40